پکیچ های ویژه ( هاست + قالب ویژه وردپرس سیتی )

پکیچ های ویژه با تخفیف های ویژه هاست + قالب انتخابی

هاست 500 مگابایت + قالب فروشگاهی BigBoom

500 مگابایت فضای هاست
20 گیگ پهانای باند
کلیه امکانات نامحدود
نصب و تحویل قالب فروشگاهی BigBoom
پشتیبانی قالب از قسمت تیکت
هزینه قالب به عنوان هزینه نصب دریافت می شود .

هاست 500 مگابایت + قالب محبوب ریچر Richer

500 مگابایت فضای هاست
20 گیگ پهنای باند
کلیه امکانات نامحدود
نصب و تحویل قالب محبوب ریچر Richer
پشتیبانی قالب از قسمت تیکت
هزینه قالب به عنوان هزینه نصب دریافت می شود .

هاست 500 مگابایت + قالب وردپرس Zephyr

500 مگابایت فضای هاست
20 گیگ پهنای باند
کلیه امکانات نامحدود
نصب و تحویل قالب وردپرس Zephyr
پشتیبانی قالب از قسمت تیکت
هزینه قالب به عنوان هزینه نصب دریافت می شود .

هاست 500 مگابایت + قالب وردپرس آلوکسو Aloxo

500 مگابایت فضای هاست
20 گیگ پهنای باند
کلیه امکانات نامحدود
نصب و تحویل قالب وردپرس آلوکسو Aloxo
پشتیبانی قالب از قسمت تیکت
هزینه قالب به عنوان هزینه نصب دریافت می شود .

هاست 500 مگابایت + قالب وردپرس آماکس Amax

500 مگابایت فضای هاست
20 گیگ پهنای باند
کلیه امکانات نامحدود
نصب و تحویل قالب وردپرس آماکس Amax
پشتیبانی قالب از قسمت تیکت
هزینه قالب به عنوان هزینه نصب دریافت می شود .

هاست 500 مگابایت + قالب وردپرس آوادا Avada

500 مگابایت فضای هاست
20 گیگ پهنای باند
کلیه امکانات نامحدود
نصب و تحویل قالب وردپرس آوادا Avada
پشتیبانی قالب از قسمت تیکت
هزینه قالب به عنوان هزینه نصب دریافت می شود .

هاست 500 مگابایت + قالب وردپرس بازی youplay

500 مگابایت فضای هاست
20 گیگ پهنای باند
کلیه امکانات نامحدود
نصب و تحویل قالب وردپرس بازی youplay
پشتیبانی قالب از قسمت تیکت
هزینه قالب به عنوان هزینه نصب دریافت می شود .

هاست 500 مگابایت + قالب وردپرس بی BE

500 مگابایت فضای هاست
20 گیگ پهنای باند
کلیه امکانات نامحدود
نصب و تحویل قالب وردپرس بی BE
پشتیبانی قالب از قسمت تیکت
هزینه قالب به عنوان هزینه نصب دریافت می شود .

هاست 500 مگابایت + قالب وردپرس توتال Total

500 مگابایت فضای هاست
20 گیگ پهنای باند
کلیه امکانات نامحدود
نصب و تحویل قالب وردپرس توتال Total
پشتیبانی قالب از قسمت تیکت
هزینه قالب به عنوان هزینه نصب دریافت می شود .

هاست 500 مگابایت + قالب وردپرس پرمیوم شاپ

500 مگابایت فضای هاست
20 گیگ پهنای باند
کلیه امکانات نامحدود
نصب و تحویل قالب وردپرس پرمیوم شاپ
پشتیبانی قالب از قسمت تیکت
هزینه قالب به عنوان هزینه نصب دریافت می شود .

هاست 500 مگابایت + قالب وردپرس گودنیوز

500 مگابایت فضای هاست
20 گیگ پهنای باند
کلیه امکانات نامحدود
نصب و تحویل قالب وردپرس گودنیوز
پشتیبانی قالب از قسمت تیکت
هزینه قالب به عنوان هزینه نصب دریافت می شود .

هاست 500 مگابایت + قالب پزشکی MediCure

500 مگابایت فضای هاست
20 گیگ پهانای باند
کلیه امکانات نامحدود
نصب و تحویل قالب پزشکی MediCure
پشتیبانی قالب از قسمت تیکت
هزینه قالب به عنوان هزینه نصب دریافت می شود .

هاست 500 مگابایت + قالب چندمنظوره انفولد Enfold

500 مگابایت فضای هاست
20 گیگ پهنای باند
کلیه امکانات نامحدود
نصب و تحویل قالب چندمنظوره انفولد Enfold
پشتیبانی قالب از قسمت تیکت
هزینه قالب به عنوان هزینه نصب دریافت می شود .

هاست 1000 مگابایت + قالب فروشگاهی BigBoom

1000 مگابایت فضای هاست
40 گیگ پهانای باند
کلیه امکانات نامحدود
نصب و تحویل قالب فروشگاهی BigBoom
پشتیبانی قالب از قسمت تیکت
هزینه قالب به عنوان هزینه نصب دریافت می شود .

هاست 1000 مگابایت + قالب محبوب ریچر Richer

1000 مگابایت فضای هاست
40 گیگ پهنای باند
کلیه امکانات نامحدود
نصب و تحویل قالب محبوب ریچر Richer
پشتیبانی قالب از قسمت تیکت
هزینه قالب به عنوان هزینه نصب دریافت می شود .

هاست 1000 مگابایت + قالب وردپرس Zephyr

1000 مگابایت فضای هاست
40 گیگ پهنای باند
کلیه امکانات نامحدود
نصب و تحویل قالب وردپرس Zephyr
پشتیبانی قالب از قسمت تیکت
هزینه قالب به عنوان هزینه نصب دریافت می شود .

هاست 1000 مگابایت + قالب وردپرس آلوکسو Aloxo

1000 مگابایت فضای هاست
40 گیگ پهنای باند
کلیه امکانات نامحدود
نصب و تحویل قالب وردپرس آلوکسو Aloxo
پشتیبانی قالب از قسمت تیکت
هزینه قالب به عنوان هزینه نصب دریافت می شود .

هاست 1000 مگابایت + قالب وردپرس آماکس Amax

1000 مگابایت فضای هاست
40 گیگ پهنای باند
کلیه امکانات نامحدود
نصب و تحویل قالب وردپرس آماکس Amax
پشتیبانی قالب از قسمت تیکت
هزینه قالب به عنوان هزینه نصب دریافت می شود .

هاست 1000 مگابایت + قالب وردپرس آوادا Avada

1000 مگابایت فضای هاست
40 گیگ پهنای باند
کلیه امکانات نامحدود
نصب و تحویل قالب وردپرس آوادا Avada
پشتیبانی قالب از قسمت تیکت
هزینه قالب به عنوان هزینه نصب دریافت می شود .

هاست 1000 مگابایت + قالب وردپرس بازی youplay

1000 مگابایت فضای هاست
40 گیگ پهنای باند
کلیه امکانات نامحدود
نصب و تحویل قالب وردپرس بازی youplay
پشتیبانی قالب از قسمت تیکت
هزینه قالب به عنوان هزینه نصب دریافت می شود .

هاست 1000 مگابایت + قالب وردپرس بی BE

1000 مگابایت فضای هاست
40 گیگ پهنای باند
کلیه امکانات نامحدود
نصب و تحویل قالب وردپرس بی BE
پشتیبانی قالب از قسمت تیکت
هزینه قالب به عنوان هزینه نصب دریافت می شود .

هاست 1000 مگابایت + قالب وردپرس توتال Total

1000 مگابایت فضای هاست
40 گیگ پهنای باند
کلیه امکانات نامحدود
نصب و تحویل قالب وردپرس توتال Total
پشتیبانی قالب از قسمت تیکت
هزینه قالب به عنوان هزینه نصب دریافت می شود .

هاست 1000 مگابایت + قالب وردپرس پرمیوم شاپ

1000 مگابایت فضای هاست
40 گیگ پهنای باند
کلیه امکانات نامحدود
نصب و تحویل قالب وردپرس پرمیوم شاپ
پشتیبانی قالب از قسمت تیکت
هزینه قالب به عنوان هزینه نصب دریافت می شود .

هاست 1000 مگابایت + قالب وردپرس گودنیوز

1000 مگابایت فضای هاست
40 گیگ پهنای باند
کلیه امکانات نامحدود
نصب و تحویل قالب وردپرس گودنیوز
پشتیبانی قالب از قسمت تیکت
هزینه قالب به عنوان هزینه نصب دریافت می شود .

هاست 1000 مگابایت + قالب پزشکی MediCure

1000 مگابایت فضای هاست
40 گیگ پهانای باند
کلیه امکانات نامحدود
نصب و تحویل قالب پزشکی MediCure
پشتیبانی قالب از قسمت تیکت
هزینه قالب به عنوان هزینه نصب دریافت می شود .

هاست 1000 مگابایت + قالب چندمنظوره انفولد Enfold

1000 مگابایت فضای هاست
40 گیگ پهنای باند
کلیه امکانات نامحدود
نصب و تحویل قالب چندمنظوره انفولد Enfold
پشتیبانی قالب از قسمت تیکت
هزینه قالب به عنوان هزینه نصب دریافت می شود .

هاست 2000 مگابایت + قالب فروشگاهی BigBoom

2000 مگابایت فضای هاست
60 گیگ پهانای باند
کلیه امکانات نامحدود
نصب و تحویل قالب فروشگاهی BigBoom
پشتیبانی قالب از قسمت تیکت
هزینه قالب به عنوان هزینه نصب دریافت می شود .

هاست 2000 مگابایت + قالب محبوب ریچر Richer

2000 مگابایت فضای هاست
60 گیگ پهنای باند
کلیه امکانات نامحدود
نصب و تحویل قالب محبوب ریچر Richer
پشتیبانی قالب از قسمت تیکت
هزینه قالب به عنوان هزینه نصب دریافت می شود .

هاست 2000 مگابایت + قالب وردپرس Zephyr

2000 مگابایت فضای هاست
60 گیگ پهنای باند
کلیه امکانات نامحدود
نصب و تحویل قالب وردپرس Zephyr
پشتیبانی قالب از قسمت تیکت
هزینه قالب به عنوان هزینه نصب دریافت می شود .

هاست 2000 مگابایت + قالب وردپرس آلوکسو Aloxo

2000 مگابایت فضای هاست
60 گیگ پهنای باند
کلیه امکانات نامحدود
نصب و تحویل قالب وردپرس آلوکسو Aloxo
پشتیبانی قالب از قسمت تیکت
هزینه قالب به عنوان هزینه نصب دریافت می شود .

هاست 2000 مگابایت + قالب وردپرس آماکس Amax

2000 مگابایت فضای هاست
60 گیگ پهنای باند
کلیه امکانات نامحدود
نصب و تحویل قالب وردپرس آماکس Amax
پشتیبانی قالب از قسمت تیکت
هزینه قالب به عنوان هزینه نصب دریافت می شود .

هاست 2000 مگابایت + قالب وردپرس آوادا Avada

2000 مگابایت فضای هاست
60 گیگ پهنای باند
کلیه امکانات نامحدود
نصب و تحویل قالب وردپرس آوادا Avada
پشتیبانی قالب از قسمت تیکت
هزینه قالب به عنوان هزینه نصب دریافت می شود .

هاست 2000 مگابایت + قالب وردپرس بازی youplay

2000 مگابایت فضای هاست
60 گیگ پهنای باند
کلیه امکانات نامحدود
نصب و تحویل قالب وردپرس بازی youplay
پشتیبانی قالب از قسمت تیکت
هزینه قالب به عنوان هزینه نصب دریافت می شود .

هاست 2000 مگابایت + قالب وردپرس بی BE

2000 مگابایت فضای هاست
60 گیگ پهنای باند
کلیه امکانات نامحدود
نصب و تحویل قالب وردپرس بی BE
پشتیبانی قالب از قسمت تیکت
هزینه قالب به عنوان هزینه نصب دریافت می شود .

هاست 2000 مگابایت + قالب وردپرس توتال Total

2000 مگابایت فضای هاست
60 گیگ پهنای باند
کلیه امکانات نامحدود
نصب و تحویل قالب وردپرس توتال Total
پشتیبانی قالب از قسمت تیکت
هزینه قالب به عنوان هزینه نصب دریافت می شود .

هاست 2000 مگابایت + قالب وردپرس پرمیوم شاپ

2000 مگابایت فضای هاست
60 گیگ پهنای باند
کلیه امکانات نامحدود
نصب و تحویل قالب وردپرس پرمیوم شاپ
پشتیبانی قالب از قسمت تیکت
هزینه قالب به عنوان هزینه نصب دریافت می شود .

هاست 2000 مگابایت + قالب وردپرس گودنیوز

2000 مگابایت فضای هاست
60 گیگ پهنای باند
کلیه امکانات نامحدود
نصب و تحویل قالب وردپرس گودنیوز
پشتیبانی قالب از قسمت تیکت
هزینه قالب به عنوان هزینه نصب دریافت می شود .

هاست 2000 مگابایت + قالب پزشکی MediCure

2000 مگابایت فضای هاست
60 گیگ پهانای باند
کلیه امکانات نامحدود
نصب و تحویل قالب پزشکی MediCure
پشتیبانی قالب از قسمت تیکت
هزینه قالب به عنوان هزینه نصب دریافت می شود .

هاست 2000 مگابایت + قالب چندمنظوره انفولد Enfold

2000 مگابایت فضای هاست
60 گیگ پهنای باند
کلیه امکانات نامحدود
نصب و تحویل قالب چندمنظوره انفولد Enfold
پشتیبانی قالب از قسمت تیکت
هزینه قالب به عنوان هزینه نصب دریافت می شود .

هاست 5000 مگابایت + قالب فروشگاهی BigBoom

5000 مگابایت فضای هاست
120 گیگ پهنای باند
کلیه امکانات نامحدود
نصب و تحویل قالب فروشگاهی BigBoom
پشتیبانی قالب از قسمت تیکت
هزینه قالب به عنوان هزینه نصب دریافت می شود .

هاست 5000 مگابایت + قالب محبوب ریچر Richer

5000 مگابایت فضای هاست
120 گیگ پهنای باند
کلیه امکانات نامحدود
نصب و تحویل قالب محبوب ریچر Richer
پشتیبانی قالب از قسمت تیکت
هزینه قالب به عنوان هزینه نصب دریافت می شود .

هاست 5000 مگابایت + قالب وردپرس Zephyr

5000 مگابایت فضای هاست
120 گیگ پهنای باند
کلیه امکانات نامحدود
نصب و تحویل قالب وردپرس Zephyr
پشتیبانی قالب از قسمت تیکت
هزینه قالب به عنوان هزینه نصب دریافت می شود .

هاست 5000 مگابایت + قالب وردپرس آلوکسو Aloxo

5000 مگابایت فضای هاست
120 گیگ پهنای باند
کلیه امکانات نامحدود
نصب و تحویل قالب وردپرس آلوکسو Aloxo
پشتیبانی قالب از قسمت تیکت
هزینه قالب به عنوان هزینه نصب دریافت می شود .

هاست 5000 مگابایت + قالب وردپرس آماکس Amax

5000 مگابایت فضای هاست
120 گیگ پهنای باند
کلیه امکانات نامحدود
نصب و تحویل قالب وردپرس آماکس Amax
پشتیبانی قالب از قسمت تیکت
هزینه قالب به عنوان هزینه نصب دریافت می شود .

هاست 5000 مگابایت + قالب وردپرس آوادا Avada

5000 مگابایت فضای هاست
120 گیگ پهنای باند
کلیه امکانات نامحدود
نصب و تحویل قالب وردپرس آوادا Avada
پشتیبانی قالب از قسمت تیکت
هزینه قالب به عنوان هزینه نصب دریافت می شود .

هاست 5000 مگابایت + قالب وردپرس بازی youplay

5000 مگابایت فضای هاست
120 گیگ پهنای باند
کلیه امکانات نامحدود
نصب و تحویل قالب وردپرس بازی youplay
پشتیبانی قالب از قسمت تیکت
هزینه قالب به عنوان هزینه نصب دریافت می شود .

هاست 5000 مگابایت + قالب وردپرس بی BE

5000 مگابایت فضای هاست
120 گیگ پهنای باند
کلیه امکانات نامحدود
نصب و تحویل قالب وردپرس بی BE
پشتیبانی قالب از قسمت تیکت
هزینه قالب به عنوان هزینه نصب دریافت می شود .

هاست 5000 مگابایت + قالب وردپرس توتال Total

5000 مگابایت فضای هاست
120 گیگ پهنای باند
کلیه امکانات نامحدود
نصب و تحویل قالب وردپرس توتال Total
پشتیبانی قالب از قسمت تیکت
هزینه قالب به عنوان هزینه نصب دریافت می شود .

هاست 5000 مگابایت + قالب وردپرس پرمیوم شاپ

5000 مگابایت فضای هاست
120 گیگ پهنای باند
کلیه امکانات نامحدود
نصب و تحویل قالب وردپرس آماکس Amax
پشتیبانی قالب از قسمت تیکت
هزینه قالب به عنوان هزینه نصب دریافت می شود .

هاست 5000 مگابایت + قالب وردپرس گودنیوز

5000 مگابایت فضای هاست
120 گیگ پهنای باند
کلیه امکانات نامحدود
نصب و تحویل قالب وردپرس گودنیوز
پشتیبانی قالب از قسمت تیکت
هزینه قالب به عنوان هزینه نصب دریافت می شود .

هاست 5000 مگابایت + قالب پزشکی MediCure

5000 مگابایت فضای هاست
120 گیگ پهنای باند
کلیه امکانات نامحدود
نصب و تحویل قالب پزشکی MediCure
پشتیبانی قالب از قسمت تیکت
هزینه قالب به عنوان هزینه نصب دریافت می شود .

هاست 5000 مگابایت + قالب چندمنظوره انفولد Enfold

5000 مگابایت فضای هاست
120 گیگ پهنای باند
کلیه امکانات نامحدود
نصب و تحویل قالب چندمنظوره انفولد Enfold
پشتیبانی قالب از قسمت تیکت
هزینه قالب به عنوان هزینه نصب دریافت می شود .

Powered by WHMCompleteSolution